Periodické kontroly na únik F-plynov

    Firma PINGUIN zabezpečuje v rámci portfólia služieb periodické kontroly na únik F-plynov chladiacich a klimatizačných zariadení,  a preto prináša aktuálne informácie o zmenách a povinnostiach plynúcich z nariadenia pre svojich zákazníkov.

    Európska únia je v oblasti ochrany klímy globálnym lídrom a prijíma množstvo opatrení smerujúcich k zamedzeniu, resp. zmierneniu negatívnych vplyvov na životné prostredie. V rámci tohto proaktívneho prístupu je postoj EÚ veľmi ambiciózny. Dňa 16. apríla 2014 bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch (ďalej ako „nariadenie“), ktoré je všeobecne záväzné pre všetky členské štáty, teda aj pre Slovenskú republiku, a nahrádza predošlé nariadenie č. 842/2006.

    „Cieľom nariadenia je chrániť životné prostredie znižovaním emisií fluórovaných skleníkových plynov (F – plyny), čiže chemickej zlúčeniny obsiahnutej v chladivách  nachádzajúcich sa v chladiarenských zariadeniach (napr.: chladnička, klimatizačná jednotka, chladiarenské nákladné vozidlo, tepelné čerpadlo atď.) Nariadenie presne stanovuje pravidlá obmedzovania používania týchto plynov, ukladá podmienky a kvantitatívne limity uvádzania na trh výrobkov a zariadení, ktoré F – plyny obsahujú.“

    Pred účinnosťou nového nariadenia sa chladiarenské zariadenia pre účely kontroly úniku F - plynu rozdeľovali do kategórii podľa hmotnosti skleníkového plynu (jednotka kg) v chladive. Táto veličina bola rozhodujúca pre určenie intervalu kontroly zariadenia.

Kategorizácia pred účinnosťou nového nariadenia
F – plyn < 3 kg – kontrola úniku sa nevykonávala
F – plyn ≥ 3 kg < 30 kg – kontrola úniku najmenej 1x ročne
F - plyn ≥ 30 kg <300 kg – kontrola úniku najmenej 2x ročne/*1x ročne
F - plyn ≥ 300 kg – kontrola úniku najmenej 4x ročne/*2x ročne
* ak je nainštalovaný systém detekcie úniku plynu

    Najvýraznejšia zmena, ktorú prinieslo nové nariadenie je pojem GWP (global warming potencial) – potenciál globálneho otepľovania. Každý F - plyn má presne určené GWP číslo, ktoré je ukazovateľom globálneho ohrozenia ozónovej vrstvy a predstavuje pomer potenciálu klimatického otepľovania skleníkových plynov k potenciálu klimatického otepľovania oxidu uhličitého. Počíta sa ako100- ročný potenciál otepľovania 1 kg skleníkového plynu v pomere k 1kg CO2.  Potenciál globálneho otepľovania F-plynov sa zvyčajne pohybuje rádovo v tisícoch. Napríklad chladivo R410A (s GWP 2088) je 2088-krát účinnejší skleníkový plyn ako CO2.

    Hmotnosť skleníkového plynu sa určuje v jednotke kg a množstvo skleníkového plynu v chladive vyjadrené pomocou ekvivalentu CO2 sa vypočítava podľa vzorca.
Množstvo skleníkových plynov (ekvivalent CO2)  = hmotnosť skleníkového plynu (kg) * GWP
 
    Napríklad chladiace zariadenie s 2,8kg chladiva R410A (GWP je 2088) obsahuje F-plyny v množstve 5.846kg, prevedené na tony 5,8t ekvivalentu CO2. Na tomto prípade je možné ilustrovať ako sa zmenou legislatívy zo zariadenia, kde nebolo potrebné vykonávať kontrolu F-plynov stalo zariadenie, kde je potrebné vykonávať kontrolu F-plynov 1x ročne.

    Kategorizácia po účinnosti nového nariadenia
F – plyn v množstve < 5 t/10 t (hermeticky uzavreté zariadenia) – kontrola  úniku sa nevykonáva
F - plyn v množstve ≥ 5 t < 50 t – kontrola úniku aspoň 1x ročne/*raz za dva roky
F – plyn v množstve ≥ 50 t < 500 t – kontrola úniku aspoň 2x ročne/* 1x ročne
F - plyn v množstve ≥  500 t – kontrola úniku aspoň 4x ročne/*2x ročne
*ak je nainštalovaný systém detekcie úniku plynu
 
 

 

Radi Vás uvidíme na našom už spustenom e-shope:

www.eshop-chladiari.sk

Kontakt

Chladiarenstvo PINGUIN s.r.o.
Slovenského raja 176/9
Smižany
053 11
Slovenská republika

mobil : + 421 903 920 482
www.eshop-chladiari.sk
FB: Chladiarenstvo PINGUIN

© 2014 PINGUIN

Vytvorené službou Webnode